Inventarisatie en business case bouwmanagement
Inventarisatie en business case bouwmanagement toekomst thuis

Gemeenschappelijke belangen opzoeken

De verschillende belangen van gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en bewoners vragen
 om afstemming. Zij hebben gemeenschappelijke belangen om een toekomstbestendig woningaanbod te realiseren.

Verbinden

Vraag bij grotere aanpassingen van de woning is: Wie gaat dat betalen? Woningcorporaties hebben vaak weinig ruimte om de investering te verrekenen in de huur, gemeenten hebben belang bij een moderne, levensloopgeschikte woningvoorraad, dat bespaart Wmo-aanpassingen en zorgkosten op termijn. Bewoners zijn best bereid wat extra te betalen als zij voordeel zien en keuzes hebben. De coalitie Toekomst Thuis brengt deze belanghebbenden en hun belangen bij elkaar. Alleen daardoor ontstaat de benodigde financiële ruimte en hebben alle partijen voordeel.

Business case

Ons team inventariseert in overleg met de opdrachtgever in welke wijken en bij welke complexen de kansen optimaal zijn. Welke woningen, welke complexen lenen zich het best voor energiebesparing of NOM in combinatie met maatregelen voor levensloopbestendigheid? Wat is binnen uw randvoorwaarden haalbaar en betaalbaar? We stemmen af wat, binnen de (financiële) mogelijkheden van de opdrachtgever, het minimale en maximale aanpassingsprogramma zal zijn vanuit het concept Toekomst Thuis, dus zowel een lager energieverbruik (eventueel NoM) als levensloopgeschikt. Met de opdrachtgever stellen we het haalbare investeringsniveau vast en de kaders voor de keuzemogelijkheden van bewoners.

In gesprek met de klant

Na presentatie van het globale programma aan bewoners bezoeken wij individuele bewoners en inventariseren hun eigen keuzes binnen het globale programma. Individuele bewoners bepalen zo hun eigen keuzes binnen vooraf heldere kaders, zodat ze vooraf precies weten wat zij kunnen verwachten.

Alternu Inventarisatie en business case bouwmanagement

Alternu

Alternu is de specialist voor bouwmagement voor onderhoud en renovatie